Hizmetlerimiz Biz neler yapıyoruz!

İsem Hizmetler

İsem OSGB olarak siz değerli firma ve çalışanlarına çeşitli hizmetler vermekteyiz. Sunmuş olduğumuz hizmetlerimiz Temel Hizmetler başlığı altında Eğitim Hizmetleri, İş Güvenliği ve Uzmanlığı, İşçi Sağlığı Hizmetleri ve Mobil Sağlık Hizmetleri detaylarına ulaşabilirsiniz.

İsem iş sağlığı

İş Kanunu kapsamında zorunlu tutulan işçi eğitimlerini veriyoruz ve belgeliyoruz. Eğitim sırasında çeşitli sunumlar ile işyerinizde gerçekleştirmiş olduğumuz ön durum tespiti sırasında belirlemiş olduğumuz riskleri açıklıyor, işçilerinize gerekli uyarılarda bulunuyoruz. Zorunlu ve spesifik eğitimleri işyerinizde periyodik olarak gerçekleştiriyoruz:

 1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
 3. Çalışanlara, temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
 4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 5. Kimyasal eğitimleri
 6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
 7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları

Acil durum müdahale planları yapılması, acil durum müdahale ekipleri oluşturulmasında yönlendirici oluyor ve tatbikatların yaptırılarak, Acil durum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz

İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, "Acil Durum Eylem Planı"nı mevzuat doğrultusunda revize ediyor veya yeniden hazırlıyoruz.

İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerini bölüm bazlı olarak mesleki riskler çerçevesinde belirliyoruz. Makine ve tezgahlara yönelik "İş Güvenliği Talimatları" hazırlıyoruz.

Mesleki risklerin ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgeleri noktasal bazlı belirliyoruz. Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak, raporluyoruz.

İş sağlığı ve güvenliği panolarını hazırlayarak sürekli güncelliyoruz.

İsem yangın eğitimi
İsem ilk yardım eğitimi

İlk yardım eğitimi, Sağlık Bakanlığı'nca Ruhsat verilen İlk Yardım Eğitim Merkezine bağlı çalışan Sertifikalı İlk Yardım Eğitimcileri tarafından yönetmeliğe uygun mekânlarda veya merkezlerde, Bakanlıkça onaylanmış programlar ile verilen eğitimdir.

İlk yardım eğitiminin amacı, fertlerin ve toplumun Temel Sağlık bilgisinin arttırılması, ilk yardım bilgi ve becerisinin toplumun her bireyine öğretilmesi, kamu, özel kurum ve kuruluşlarında personel sayılarına göre ilkyardımcı bulundurulma zorunluluğunun giderilmesi ve bu doğrultuda ilk yardım eğitmeni ve ilkyardımcı yetiştirilmesidir.

Beklemediğiniz bir anda çevrenizden birinin solunumunun ve/veya kalbinin durması durumunda müdahale etmek için zaman son derece kısıtlıdır. Tıbbi yardımın beklenmesi sırasında kaybedilecek her dakika önemli iken, bu aşamada bilinçli ilkyardım hayat kurtarır. Bu ilk yardımın adı CPR (Yapay Solunum ve Kalp Masajı) adını alır. Bu nedenle herkesin CPR bilmesinde fayda vardır. CPR bilgisinin yanı sıra günlük hayatta karşılaşabileceğimiz kazalarda bilinçli ilk yardım hayat kurtaracaktır. İSEM OSGB, bu bilgileri konularında uzman eğitmenlerle düzenlemektedir.

 1. Genel sağlık eğitimi
 2. İş sağlığı eğitimi
 3. Hijyen eğitimi
 4. Ergonomi eğitimi
 5. Bağımlılık yapan madde kullanımı ve zararları ile ilgili eğitim
 6. İş güvenliği eğitimi
 7. Kimyasallar ve kimyasal kullanımı eğitimi
 8. Risk değerlendirme eğitimi
 9. Uyarı işaretleri eğitimi
 10. Yasal mevzuat güncel yönetmelikler ile ilgili eğitim
İsem ikaz levhası
İsem iş güvenliği

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

İş güvenliği uzmanlarımız işyeri tehlike sınıfına ve İşyerinizdeki mevcut işçi sayılarına göre yönetmelikte belirtilen sürelerde belirtilen iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirerek bu kapsamdaki sorumluluk ve hizmetleri yerine getirirler. İSEM iş güvenliği uzmanları, işyerlerinde gerçekleştirilen iş güvenliğine yönelik programlar dahilinde iş kazalarının en aza indirilmesi ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması konularında etkin rol almaktadırlar.

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturarak, rutin olarak mevzuatımızca belirtildiği gibi her ay düzenli olarak bir fiil Kurul toplantılarının yapılabilmesini sağlıyoruz. İşyeri hekimi ile birlikte Kurul üyelerini yönlendiriyoruz. "Yıllık İş Sağlık ve Güvenlik Kurulu Faaliyet Raporu"nu hazırlayarak, Bakanlığın Bölge Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. İşyerinizin üretim sahalarını inceleyerek, noktasal bazlı riskleri belirliyor ve ön durum tespiti yapıyoruz.

İsem danışmanlık
İsem eğitim

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

 1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
 3. Çalışanlara, Temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
 4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 5. Kimyasal eğitimleri
 6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
 7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları

İşyeri faaliyetleri risk analizlerinin yapılması, sağlık faaliyetleri risk analizlerinin yapılması ve çevresel risk analizlerinin yapılması İşyeriniz için yasal bir zorunluluk olan "Risk değerlendirmesi"nin yapılmasını sağlayarak bir rapor haline getiriyoruz, yönetime sunuyoruz.

Rapor dahilinde gerekli çalışmaları planlayarak, alınacak sağlık ve güvenlik önlemleri konusunda işverene önerilerde bulunuyor ve takibini yapıyoruz

İsem risk analiz
İsem denetim

İşyerinizi İş Güvenliği Uzmanlarımız tarafından periyodik olarak denetleyerek, görülen eksiklikler ve iyileştirme önerilerini kapsamlı raporlar halinde orta ve üst kademe yöneticilere sunarak, mevcut durumu ortaya koyuyoruz.

 • Genel Değerlendirme Raporları
 • Mesleki Riskler Raporları

Çalışanların yaptıkları işle ilgili kişisel koruyucu donanımların tespit edilmesi, kayıtların tutulması ve kullanımının denetlenmesi temin edilmesinin sağlanması.

İşyerinizde kullanılan kişisel koruyucu donanımlarının (KKD) neler olduğunu işyeri hekimi ile birlikte belirleyerek, bölüm bazlı kapsamlı raporlar hazırlıyor ve üst yönetimi bilgilendiriyoruz.

Tarafımızdan hazırlanan zimmet formları ile KKD’lerin çalışanlara düzenli ve kayıtlı olarak dağıtılması konusunda gerekli takibi yapıyoruz. İyileştirme önerilerini yönetime sunuyoruz.

İsem koruyucu malzeme
İsem çevre güvenlik

İşyeri çevre emniyetinin sağlanması için öneriler yapılması Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeni çıkacak mevzuata göre iş verene danışmanlık

Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yürürlükteki mevzuata uygun yükümlülüklerin yerine getirilmesi için öneriler yapılması

Çevre ile iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dokümantasyonun tutulması, raporların hazırlanması ve bildirimlerin yapılmasının sağlanması bu kapsamda

 • Çevre denetimi danışmanlığı ve çevre görevlisi
 • Çevre izni danışmanlığı
 • Emisyon (baca gazı) ölçümleri
 • İmisyon (hava kalitesi) ölçümleri
 • ÇED raporu ve proje tanıtım dosyası hazırlanması
 • Desarj kalite kontrol ruhsatı (DKKR) ve izin belgesi işlemleri
 • Su ve atık analizleri
 • İşyeri ve sosyal tesislerde termal konfor ve hijyen koşullarının sağlanması, temizlik ve dezenfektasyon planları yapılması

Acil durum müdahale planları yapılması, acil durum müdahale ekipleri oluşturulmasında yönlendirici oluyor ve tatbikatların yaptırılarak, Acil durum müdahale ekipleri eğitimlerinin verilmesini sağlıyoruz

 • İşyerinizde yürürlükte bulunan iş sağlığı ve güvenliği ile yangın güvenliği prosedürlerini gözden geçirerek, "Acil Durum Eylem Planı"nı mevzuat doğrultusunda revize ediyor veya yeniden hazırlıyoruz.
 • İşyerinizde bulunması gerekli sağlık ve güvenlik işaretlerini bölüm bazlı olarak mesleki riskler çerçevesinde belirliyoruz. Makine ve tezgahlara yönelik "İş Güvenliği Talimatları" hazırlıyoruz.
 • Mesleki risklerin ve işyerinizdeki yangın riski taşıyan bölgeleri noktasal bazlı belirliyoruz. Tahliye ve yangın tatbikatlarının gerçekleştirilmesini sağlıyoruz. Gerekli yönlendirmeleri yaparak, raporluyoruz.
 • İş sağlığı ve güvenliği panolarını hazırlayarak sürekli güncelliyoruz.
İsem Yangın Eğitimi
İsem istatistik

Mesleki maruziyetler konusunda sorumluluk süreleri kapsamında gerekli kişisel sağlık dosyaları ve sağlık gözetim bilgilerini 10 sene arşivlenerek saklanmalarını sağlarlar.

Çalışanlara İş Sağlığı ve Güvenliği bilinçlendirme ve temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi.

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahale hizmetlerinin organizasyonu ve personelin eğitiminin sağlanması çalışmalarını ilgili mevzuat doğrultusunda yürütürler.

İş sağlığı, hijyen ve ergonomi alanlarında bilgi ve eğitim sağlanması için ilgili taraflarla işbirliği yaparlar.

İşyeri yöneticilerine, iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerine, işçilere ve temsilcilerine genel sağlık konularında eğitim verirler.

Üretim sektörü başta olmak üzere bir çok sektörde kimyasal, fiziksel, biyolojik risklerin mevcut olması nedeni ile mesleki maruziyet ve bunun sonucunda da meslek hastalıkları ve iş kazaları hiç umulmadık bir zamanda işçinin ve işverenlerin karşısına çıkmaktadır.

Gerek yasal gerek maddi ve gerekse vicdani bir çok sorunla karşı karşıya kalınabilmektedir. Önleyici sağlık ve güvenlik çalışmalarına verilecek önem ve titizlikle bu sorunları önceden tanımak ve çözmek mümkün olmaktadır.

Tehlike kaynaklarını ortaya çıkartmak, maruz kalınan tehlikelerin çalışanların sağlığı üzerindeki kötü etkilerini tespit etmek, kazaları kaynağında ortadan kaldırmak, işçilerin sağlıkları kadar güvenliklerine yönelik uygulamaları da sunmak için İSEM OSGB kurulmuştur.

İsem organizasyon
İsem ortam ölçümü

Ortam fiziki şartlarının ölçümlenerek raporlanması risk haritalarının çıkartılmasının sağlanması,

 • İşyerinizdeki çalışma ortamlarına yönelik hazırlanmış ölçüm sonuçlarını işyeri hekimi ile birlikte değerlendirilip, eksikliklerin ortaya çıkarılmasını sağlıyoruz.
 • Gürültü ölçümleri ve haritalandırması
 • Termal şartların ölçülmesi
 • Ortamdaki kimyasalların ölçülmesi
 • Vibrasyon ölçümü
 • İmisyon (hava kalitesi) ölçümleri
 • İşyeri makine ve ekipman sicil dosyalarının oluşturulması Çalışanların özlük dosyalarının kontrol edilmesi ve eksik evrakların hazırlanması

İşyerinizce yapılması zorunlu periyodik kontrolleri planlıyoruz ve uygulanılırlığının takibini yapıyoruz.

Basınçlı kaplar, kaldırma ekipmanları, paratoner ve elektrik topraklama test raporlarının aldırılması için gerekli inceleme ve periyodik kontrol programlarını hazırlıyoruz va bakımlarının yapılmasını sağlıyoruz.

Kaldırma araçları: (3 ayda bir)

 • Vinçler
 • Forklifler ve şarjlı liftler
 • Yük asansörleri
 • Mobil vinç
 • Caraskal

Basınçlı kaplar: (Yılda bir)

 • Hava tankları
 • Kazanlar
 • Buhar jeneratörleri
 • Hidroforlar
 • Kompresörler
 • Vana tankları

Elektrik: (Yılda bir)

 • Elektrik tesisatı ve topraklama
 • Paratoner

Katotik koruma

 • Su boru hatları
 • Akaryakıt boru hatları
 • Doğalgaz boru hatları
 • Yer üstü depolama tankları
İsem işyeri hekimi

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.

İşverenler bu zorunluluğu artık Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bu kapsamda İSEM OSGB İşyeri Hekimliği hizmetini işyerinizde mevzuatlara uygun olarak sunmaktadır.

İş güvenliği uzmanlarımız işyerinde yapılan çalışmalar ve yapılacak değişikliklerle ilgili olarak tasarım, makine ve diğer teçhizatın durumu, bakımı, seçimi ve kullanılan maddeler de dâhil olmak üzere işin planlanması, organizasyonu ve uygulanması, kişisel koruyucu donanımların seçimi, temini, kullanımı, bakımı, muhafazası ve test edilmesi konularının, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak sürdürülmesini sağlamak için işverene tavsiyelerde bulunmaktayız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu’nu oluşturarak, rutin olarak mevzuatımızca belirtildiği gibi her ay düzenli olarak bir fiil Kurul toplantılarının yapılabilmesini sağlıyoruz. İşyeri hekimi ile birlikte Kurul üyelerini yönlendiriyoruz. "Yıllık İş Sağlık ve Güvenlik Kurulu Faaliyet Raporu"nu hazırlayarak, Bakanlığın Bölge Müdürlüğü’ne gönderiyoruz. İşyerinizin üretim sahalarını inceleyerek, noktasal bazlı riskleri belirliyor ve ön durum tespiti yapıyoruz.

İsem danışmanlık
İsem işyeri hekimliği

İşyeri hekimlerimiz işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskler açısından işçilerin fiziksel ve zihinsel kapasitelerini dikkate alarak iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmaları için araştırmalar yaparlar.

İşyeri hekimlerimiz sağlık sorunları nedeniyle işe devamsızlık durumları ile işyerinde olabilecek sağlık tehlikeleri arasında bir ilişkinin olup olmadığını tespit ederek, gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların işçilerin sağlığı yönünden değerlendirmesini yaparlar.

İşyeri hekimlerimiz yapılmakta olan işlerin mevcut fiziksel, kimyasal, biyolojik ve ergonomik riskleri tespit ederek bu işlerde çalışmak için işe girecek işçilerin işe giriş süreçlerini oluşturarak, işe girerken yaptırmaları gereken tetkikleri belirleyerek yaptırılmasını sağlarlar.

İşyeri hekimlerimiz gerekli laboratuar tetkikleri, radyolojik muayeneler ve portör muayenelerini yaptırırlar. Bulaşıcı hastalıkların kontrolünü sağlarlar, bağışıklama çalışmaları yaparak, işyeri ve eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlerler,

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik laboratuar testleri ve fizyolojik ölçümlerini yaptırırlar.

Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yaparlar, portör muayenelerinin yapılmasını sağlarlar. İşçilerin işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini iş sağlığı ve güvenliği mevzuatlarına uygun olarak düzenlemek ve işyerinde muhafaza etmek.

İşyeri hekimlerimiz işe giren her işçiye oluşturdukları prosedürlere göre gerekli muayeneleri yapar ve işe uygunluıklarını belgelerler.

Yapılan işlere göre belirlenen periyotlarda işçilerin periyodik muayenelerini yaparak mesleki maruziyetleri ve gerekli sağlık gözetimlerini yaparlar.

Hassas risk grupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin, uygun işe yerleştirilmeleri için gerekli koruyucu sağlık muayenelerini yaparak rapor düzenlerler.

İsem periyodik muayene
İsem eğitim

Mevcut yasa ve yönetmelikler gereği 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında yer alan işyerleri iş güvenliği uzmanı bulundurmak zorundadır. İşverenler bu zorunluluğu Bakanlıkça yetkilendirilmiş OSGB’ler den hizmet alımı olarak yerine getirebilmektedirler. Bakanlık tarafından lisanslı İSEM Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi olarak, iş güvenliği hizmetini işyerlerinde mevzuatımıza uygun ve kalite politikamız dahilinde gerçekleştirmekteyiz.

 1. Temel İş Sağlığı ve Güvenliği ve Oryantasyon Eğitimleri (zorunlu)
 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu Eğitimi (zorunlu)
 3. Çalışanlara, Temel İşçi Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin verilmesi (zorunlu)
 4. İş ekipmanlarının kullanımına yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
 5. Kimyasal eğitimleri
 6. Acil durum ekiplerine yönelik ve olası acil durumlara yönelik eğitimler
 7. Zorunlu yangın eğitimleri ve yangın tatbikatları
 8. Hijyen eğitimleri
İsem mobil araç

İşe yeni başlayacak işçiler için yapılacak işe giriş muayenelerinde, değerlendirmeye alınması önemli olan birçok testi işe başlamadan OSGB mizde yaptırabilirsiniz. Özellikle akciğer filmi, işitme testi, solunum fonksiyon testi, kan sayımı, idrar tetkiki, kan gurubu, portör tetkikleri, işin niteliğine göre karaciğer fonksiyon testleri, hepatit testleri, toksikolojik testler ve göz muayenesi gibi sizin belirlediğiniz bir çalışma paketi çok uygun şartlarda çalışanlarınıza sunulabilmektedir.

İşçilerden istenen bu tür testler diğer sağlık kuruluşlarındaki yüksek maliyetleri nedeni ile işçiler tarafından yapılamamakta ya da sadece bir kısmı tarafından yapılmaktadır.

Kurumunuzla yapacağımız anlaşma ile, gönderdiğiniz her işçiye ne yapılacağı tarafımızdan biliniyor olacak, böylece kısa sürede ve uygun fiyatlarla bir paket uygulanır.

Çalışanların, mesleki akciğer hastalıklarından korunmasının yanında aynı zamanda olası etkileri takip edebilmek ve erken dönemde yakalamak da çok önemlidir. Bu amaçla yapılması gerekli en önemli laboratuar çalışması akciğer filmleridir.

Gerek işe girişte, gerekse periyodik olarak hem tıbbi hem de yasal önemi olan bir uygulamadır. Özellikle mesleksel akciğer hastalıkları açısından çok önemlidir.

Bunun önemini, ILO’nun bu konudaki yayınları ve oluşturduğu pnömokonyoz değerlendirme ve takip standartlarından anlamaktayız. Bütün bu amaçlara hizmet edebilmesi için gerek filmin çekimi, gerek banyosu ve gerekse de değerlendirilmesi çok önem taşımaktadır.

İsem Akçiğer Filmi
İsem Solunum Testi

Spirometrik inceleme, akciğer fonksiyonlarını değerlendirmede kullanılan temel test yöntemidir. Obstrüktif ve restriktif AC hastalıklarının tanısında, hastalığın şiddetini ve tedaviye yanıtını saptamada, cerrahi müdahalenin uygun olup olmayacağına karar verilmesinde, meslek hastalıklarının tanı, tarama ve maluliyet değerlendirilmesinde rutin olarak kullanılır.

Aynı zamanda çalışanların iş yerlerinde maruz kaldıkları ortam şartlarına karşı akciğerlerin fonksiyonel sağlığını takip edebilmek için rutin sağlık taramalarının en önemli parametrelerinden birisidir.

Mevcut son model cihazlarımızla oldukça pratik bir şekilde iş yerlerinde çalışanlara uygulamaktayız.

Toksik maddelerle çalışan insanların, mesleklerinden ötürü değişik derecelerde bu maddelere maruz kaldıkları ve bunun her gün tekrarlandığı bilinmektedir. İş çevresindeki toksik maddelerden etkilenenler o işte çalışanlarla sınırlı değildir.

Toksik atıklar yoluyla o işyerinin duvarlarını aşma potansiyeli de taşımaktadır. Su, hava, ürün ve çalışanlar tarafından taşınan toksik ajanlar, ulaştıkları insan grupları için de bir risk oluşturmaktadır.

Sanayide kullanılan birçok kimyasal ve metal ile bunların ara ürünleri veya farklı sektörlerde ara işlemlerde kullanılan birçok kimyasal toksik özellik taşımaktadır.

Bu maddelerle ilgili Kurşun ve bileşikleri (Kan kurşun düzeyi, İdrarda d - ALA, İdrarda Uro - koproporfirin, İdrarda porfirin T, Protoporfirin IX, İdrarda Porfobilinojen ) Tetrakloretilen (TCA) , Hippurik Asit , Fenol, Methemoglobin, Karboksihemoglobin , TCA ( Triklorasetik Asit ) , Kolinesteraz Aktivitesi , ALA (Delta Amino Levulinik Asit), İdrarda fenol, Kanda benzol, Demir, Aluminyum, Bakır ve diğer toksikolojik testler yapılabilmektedir.

İsem toksitolojik
İsem periyodik muayene

İSEM OSGB, Uzman ve deneyimli Mobil Sağlık Ekipleri ile, bu hizmetlere ihtiyaç duyan işyerlerinin ilk tercih edilen çözüm ortağı olmayı başarmıştır.

Bu hizmetler periyodik muayenelere esas olabilecek biyokimyasal, toksikolojik ve fizyolojik testlerin yapılmasını, akciğer grafilerinin, işitme ve solunum testlerinin yapılmalarını, yetişkin aşılamalarının yapılmalarını, raporlanarak sunulmalarını kapsamaktadır.

Bu hizmetler mobil araçlarla işyerlerinize taşınmaktadır.

Genel olarak odiometrik testler adı verilen işitme testleri kulak hastalıklarının değerlendirilmesinde ve işitme sağlığının takip edilmesinde son derece önemlidir. Hastalığın teşhisinde ve tedavisinin belirlenmesinde bu testlere sıklıkla başvurulmaktadır.

Bu testlerden en sık kullanılanları Safses Odiometrisidir (Pure Tone Odiometri): Her iki kulağın değişik frekanslardaki (ince ve kalın seslerdeki) duyabildiği en az ses şiddetini (duyma eşiği) belirler. Bu test özel ses geçirmez odiometri kabinlerinde yapılmalıdır. Bu testi, iş yerinizde, tamamen bu iş için tasarlanmış özel odiometri kabini ile donatılmış araçlarımızla tekniğine uygun olarak yapabilmekteyiz.

Sonuçlar Odyolog tarafından değerlendirilip raporlandırılmaktadır.

İsem İşitme Testi
İsem Laboratuvar hizmetleri

Endüstride kullanılan madde sayısı arttıkça bunlarla ilgili maruziyetler ve vücutta oluşturdukları etkileri de artmaktadır. Bu nedenle işçi sağlığı uygulamalarında kişisel maruziyetleri ve bunlara bağlı oluşabilecek yan etki ve zararları takip etmede laboratuar çalışmalarının önemi ortaya çıkmaktadır.

Takip parametreleri olarak kullanılan ve modern laboratuarlarımızda yapmakta olduğumuz laboratuar testleri:

Hemogram (18 Parametre), Tam idrar tetkiki, Kolesterol, Trigliserid, Kan Şekeri, Üre, Kreatinin, Sedimantasyon, Kan grubu, HBsAg (ELISA yöntemi ile), Anti-HBs (ELISA yöntemi ile), Anti- HBc IgG (ELISA yöntemi ile), Anti-HCV (ELISA yöntemi ile), Anti-HIV(1+2)-ELISA yöntemi ile), Portör taramaları, Kanda Kurşun, İdrarda Kurşun, ALA, ALA- Porfobilinojen, Protoporfirin, Koproporfirin, TCA, TCE,Fenol, Toluen, Hippürik Asit, Kolinesteraz, Karboksihemoglobin, Methemoglobin, Bakır, Çinko, ALT, AST, GGT, Uyuşturucu madde panelleri, ve diğer parametreler.

Çalışanların, yaptıkları iş dolayısı ile görme problemleri yaşayıp yaşamadıklarını anlamak, aynı zamanda çalışanların yaptıkları işler için görme kalitesi açısından uygun olup olmadıklarını anlamak için rutin göz kırma kusuru taramaları önemli bir farkındalık yaratmaktadır.

Detaylı bir göz muayenesinin uygun ortam ve hijyen şartlarında ciddi ekipmanlarla yapılması gerektiği gerçeği göz önünde bulundurulursa, bu çok da pratik bir uygulama olamamaktadır.

Bu nedenle biz İSEM olarak, temel kırma kusuru taramaları yaparak göz problemi olan çalışanları tespit ediyoruz ve olması gereken klinik şartlarda muayene olabilmeleri için anlaşmalı olduğumuz hastanelere davet ediyoruz.

İsem Göz Muayene

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması yasal bir zorunluluk olarak karşımıza çıkıyor.

Aynı zamanda da halk sağlığı açısından önem taşıyor. Bu nedenle "Mobil Portör" ekibimiz iş yerinize gelerek bütün bu süreci sizin için takip etmektedir.

Gıda işi ile uğraşanlarda ve sıhhi müesseslerde çalışanlarda portör taraması için yapılacak tetkikler şunlardır:

 1. Akciğer grafisi ( Tüberküloz yönünden, en az yılda bir)
 2. Gaita kültürü, (Salmonella ve shigella yönünden, en az yılda bir)
 3. Dışkının mikroskobik incelenmesi ( Entamoeba, histolytica kistleri, giardia lamblia kistleri ve helmint yumurtaları yönünden, en az 6 ayda bir)
 4. Boğaz ve burun kültürü (Staphylococcus aureus yönünden,en az yılda bir)